Stald KTAS
VEDTÆGTER

Herunder kan du læse forenings vedtægter.

Formål:

§1

Foreningens navn er Stald KTAS og har til formål, at dyrke hestesport under kammeratlige former.

Medlemsbetingelser:    

§2

Medlem er enhver, som er i besiddelse af et gyldigt andelsbevis på en hest i Stald KTAS.

§3

A) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

B) Kontingentet kan trækkes over lønnen for ansatte.

C) Øvrige medlemmer betaler pr. giro el. PBS hver den første.

D) Tilbagebetaling af kontingent hver måned forudsat pengene er tilstede.

§4

A) Overskrider et medlem 2 måneders restance, slettes medlemmet og andelsbeviset udbydes til en på ventelisten.

B) Andelene ved overtagelse udbydes til personer på de aktuelle venteliste ved lodtrækning.

C) Et medlem er først fritaget for sit økonomiske ansvar når andelen(e) er solgt.

Præmier:

§5

A)Hver den 15. i måneden eller førstkommende hverdag derefter, trækkes der lod om 3 x 1000 kr. blandt de aktuelle andelshavere for hver travhest i Stald KTAS, hvor lodtrækning indgår i andelsformen, forudsat at pengene er tilstede. Udbetaling senest den 30. i måneden. Derudover trækkes der lod om de nettopræmier, som er indkørte siden sidste trækning, hvor lodtrækning indgår i andelsformen. Der trækkes lod blandt de vindende hestes andelshavere. Hvis nettopræmien overstiger 2000 kr., fordeles denne i et antal lige store portioner. Antallet af vindere findes ved division med 2000 op i nettopræmiebeløbet. Resultatet rundes ned til nærmest heltal. Udbetaling senest den 30. i efterfølgende måned. Efter bestyrelsens skøn kan eventuelle ærespræmier udtrækkes blandt de aktuelle andelshavere. Alle lodtrækninger foretages under tilstedeværelse af mindst 3 andelshavere, eller på et officielt indvarslet medlemsmøde. Hertil medregnet generalforsamlingen.

B) Der skal altid være 2 andelshavere tilstede som kontrollanter.

Dagsorden for generalforsamling:

§8

a) Dagsorden for ordinær generalforsamling: 

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af dagsorden og indkaldelse.

3) Bestyrelsens beretning.

4) Regnskabsforelæggelse.

5) Indkomne forslag.

6) Valg til bestyrelse i henh. til §10.

7) Eventuelt

b) Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af dagsorden og indkaldelse.

3) Bestyrelsen gør rede for indkaldelsen.

4) Indkomne forslag med relevans for temaet.

5) Eventuel

 c) Der kan ikke vedtages noget under punktet eventuelt.

Økonomi:

§9

a) Der føres selvstændigt regnskab for hver hest, samt en fælles for Stald KTAS.

b) Regnskabet løber fra 1/8 til 31/7.

c) Revideret regnskab udsendes med endelig dagsorden til ordinær generalforsamling.

d) Revisor og et hvert medlem af bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskabet forelagt.

e) Ingen medlemmer kan hæfte for mere end sin(e) andel(e), dog skal §4e’s ordlyd følges.

f) Hver hest deles ligeligt om foreningen fælles udgifter.

g) Intet hesteregnskab kan pådrages udgift fra andet.

Bestyrelsen:

§10

a) Bestyrelsen består af en forretningsfører/tekn.repr. 1.formand pr. hest samt 2 suppleanter.

b) Forretningsføreren vælges i lige år.

c) Formændene vælges i ulige år.

d) Suppleanter og 2 revisorer vælges hvert år.

e) Tilføres Stald KTAS nye heste, påhviler det forretningsføreren, at indkalde de nye andelshavere
til ekstraordinær generalforsamling, for supplering af bestyrelsen med 1 formand pr. ny hest. Ved udskiftning af eksisterende hest indkaldes ikke til ekstraordinær generalforsamling. Ved længere tids løbspause hos foreningens heste, eller i forbindelse med nye køb af ungheste, skal det være muligt for den enkelte formand, at leje en løbsklar hest, så der fortsat kan sikres aktivitet for foreningens medlemmer på landets væddeløbsbaner. Vilkår, økonomi skal koordineres med bestyrelsen. Der skal være flertal i bestyrelsen m.h.t. udskiftning af heste og trænervalg.

f) Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder tæller forretningsførerens stemme dobbelt.

g) Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg.

h) Man kan ikke både være træner, formand, forretningsfører for en af STALD KTAS’s heste. Forretningsfører og formand må ikke være i familie.

§11

a) Hver formand fører selvstændigt regnskab for den enkelte hest. Forretningsføreren fremlægger det aktuelle regnskab for bestyrelsen ved hvert bestyrelsesmøde.

b) Forretningsføreren fører regnskab, og er ansvarlig for at penge og bilag er tilstede og korrekte.

c) Forretningsføreren står for ind og udbetalinger i Danske Bank.

§12

a) Ved evt. køb af nye heste afhændes andelene til medlemmer af Stald KTAS el. andre interesserede i passende mængder. Der fastsættes en deadline for indtegning, svarende til 8 dage efter offentliggørelse på web. eller staldlygten, hvis det maksimale antal overskrides, vil der blive trukket lod om andelene blandt de interesserede. Hvis det maksimale antal andele ikke opnås, sikres der en andel pr. indtegnet. Resterende andele fordeles ved lodtrækning, til medlemmer der ønsker mere end 1 andel.

§13 Heste i Stald KTAS kan sælges efter vedtagelse på ordinær- eller ekstraordinær- generalforsamling.

§14 Ved en hest evt. dødsfald, indkaldes de berørte andelshavere til ekstraordinær generalforsamling, hvor der træffes beslutning om hestens evt. formue.

§15 Opløses Stald KTAS fordeles dens midler regnskabsmæssig efter andele.

§16 Et bestyrelsesmedlem kan ikke afmelde en hest fra et løb uden flertallets accept.  

§17 Det er bestyrelsen der træffer valg af træner og kusk af Stald KTAS travheste. Valg af Kusk i samarbejde med træner.